Amb la voluntat de cobrir noves àrees de recerca al VHIO, l’institut ha atret nombrosos joves talent des del seu establiment el 2006. Entre ells, Sandra Peiró s’hi va unir el 2016. Va traslladar el seu grup a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) per esdevenir Investigadora Principal al VHIO del grup de Dinàmica de la Cromatina en Càncer i enfocar-se en l’estudi dels mecanismes epigenètics que controlen l’expressió gènica durant la progressió tumoral i la metàstasi.

Gràcies a la Beca Fero en Investigació Oncològica rebuda al 2014 i, posteriorment, pel finançament rebut d’un altre dels patrons privats del VHIO i patrocinador institucional -Fundació “La Caixa”  (Fundació Bancària “La Caixa”)-, la Sandra ha pogut expandir i consolidar el seu grup i avançar progressivament en la seva àrea d’investigació.

Un exemple de la recents i important contribucions del seu grup és la seva caracterització de la disposició 3D del genoma durant la transformació d’un estat no-invasiu cap a un d’invasiu, descobrint d’aquesta manera el paper clau de la proteïna làmina B1 en aquest procés.

El seu treball pioner, publicat l’any passat a la revista d’accés lliure Nature Communications*,  demostra que aquesta proteïna de la capa interna del nucli cel·lular és necessària per la reorganització 3D del genoma i per transformar una cèl·lula epitelial en mesenquimal que adquireixi capacitats migratòries i invasives cap a altres teixits. L’equip de la Sandra també demostra que reduint els nivells de làmina B1 s’impedeix la transició a l’estat mesenquimal i es redueix la capacitat de viatjar i col·lonitzar altres teixits. Amb altres paraules, es redueix la dispersió metastàtica.

És important destacar que ens ensenyen que filaments formats de làmina B1 es poden localitzar a l’interior del nucli cel·lular, on estableixen contacte amb àrees del genoma amb alt contingut de gens. Aquest descobriment proposa la làmina B1 com un actor important en la reorganització 3D del genoma que transforma la cèl·lula epitelial en mesenquimal –un procés conegut com a transició epitelial-mesenquimal (de l’anglès, EMT). Aquesta transició confereix a la cèl·lula capacitats de cèl·lula mare, resistència a teràpies contra el càncer i la mort cel·lular, i eines per a migrar a altres teixits, col·lonitzar-los i desenvolupar-hi un nou tumor (una metàstasi).

L’estructura 3D del genoma determina quins gens estan activats i es poden transcriure i quins no. Aquesta procés EMT requereix doncs una reorganització del genoma que indiqui quins gens s’han d’activar i/o desactivar. La làmina B1 és qui dirigeix els canvis dinàmics d’ancoratge del genoma, exposant i amagant certs gens. La reducció dels seus nivells bloqueja la seva activitat, s’altera la firma transcripcional de la EMT i s’impedeix que la cèl·lula epitelial adquireixi les propietats invasives i metastàtiques.

En declaracions al departament de comunicació del VHIO, Sandra observa que “Dos dels majors reptes amb els quals ens enfrontem per augmentar de manera significant la cura dels pacients amb càncer són la dispersió metastàtica de les cèl·lules tumorals i la resistència a les teràpies administrades. Respecte la metàstasi, quant més sapiguem sobre com metastatitzen les cèl·lules tumorals i viatgen fins a nous teixits i òrgans, més ens podrem anticipar al càncer i prevenir-ho”.

Per remarcar la importància de la recerca del seu grup afegeix, “Havent descrit el procés cel·lular que promou la metàstasi, els nostres descobriments representen un avenç important en la detecció dels agents clau en la progressió del càncer”.

Sandra i el seu equip també treballen amb el Carcinoma de línia mitja NUT i Colangiocarcinoma en col·laboració amb Elena Garralda, Investigadora Principal del grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO i directora executiva de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) “la Caixa”, Irene Braña, oncòloga i investigadora clínica del grup de l’Elena, i Teresa Macarulla i Helena Verdaguer, Investigadora Principal i oncòloga i investigadora clínica del grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins, respectivament.

Aquests dos tipus de tumors tenen alteracions epigenètiques i aberracions a la cromatina que augmenten la desregulació de l’expressió gènica i contribueixen en la malignitat de les cèl·lules tumorals. L’experiència i coneixement del grup de la Sandra i l’ús de tècniques punteres en l’estudi de la cromatina ens permetran caracteritzar millor aquests tumors, que requereixen la identificació de biomarcadors que permetin estratificar els pacients i entendre els mecanismes de resistència a teràpies d’aquests tumors.

Per a més informació sobre la recerca duta a terme pel grup de Dinàmica de la Cromatina en Càncer, si us plau, contacteu amb Amanda Wren, directora del departament de comunicació del VHIO: awren@vhio.net.

###

Referència:

Pascual-Reguant LBlanco EGalan SLe Dily FCuartero YSerra-Bardenys GDi Carlo VIturbide ACebrià-Costa JPNonell Lde Herreros AGDi Croce LMarti-Renom MAPeiró S. Lamin B1 mapping reveals the existence of dynamic and functional euchromatin lamin B1domains. Nat Commun. 2018 Aug 24;9(1):3420