• Es reconeix d’aquesta manera la tesi doctoral de Massó-Vallés, en la qual s’explora el potencial terapèutic de dos nous enfocaments contra el càncer
  • El Dr. Daniel Massó-Vallés és un investigador postdoctoral del Grup de Modelització de Teràpies Anti-tumorals en Ratolí que dirigeix la Dra. Laura Soucek

L’Institut de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) va posar en marxa els Premis Pioner fa 4 anys amb l’objectiu de reconèixer els talents emergents en investigació. Aquesta iniciativa premia les tesis doctorals els resultats de les quals permetin una explotació comercial o promoguin la transferència de tecnologia per a benefici de la societat. El Dr. Daniel Massó-Vallés, investigador postdoctoral del Grup de Modelització de Teràpies Anti-tumorals en Ratolí del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), acaba de rebre un d’aquests premis. El seu treball, dirigit per la Dra. Laura Soucek, ha servit per descriure dos nous enfocaments contra el càncer.

El primer és la reutilització d’ibrutinib, un inhibidor de tirosina quinasa de Bruton (BTK) per al tractament del càncer de pàncrees. El segon, la utilització d’Omomyc per bloquejar amb èxit l’oncoproteïna Myc, que es troba desregulada a la majoria dels càncers humans. Es tracta de dues línies de recerca que s’han presentat en la defensa de la seva tesi doctoral: La inhibició de Myc i de la resposta inflamatòria dependent de Myc com a teràpies contra el càncer, fruit del treball realitzat al laboratori de la Dra. Soucek.

Ibrutinib i el tractament de càncer de pàncrees

Ibrutinib és un fàrmac que inhibeix la funció de la tirosina quinasa de Bruton (BTK). Va ser aprovat per primera vegada per la FDA el 2013 per aturar el creixement de cèl·lules tumorals en diversos tipus de càncers hematològics, com la leucèmia limfocítica crònica, per causa del seu paper essencial en la maduració dels limfòcits B. A més, BTK també s’expressa en moltes altres línies cel·lulars, la qual cosa ha inspirat a diversos equips d’investigació a explorar l’efecte terapèutic de la seva inhibició en altres tipus de tumors.

Per tant, ibrutinib constitueix un exemple de reposicionament de medicaments, ja sigui com a monoteràpia o en combinació amb tractaments establerts o amb la immunoteràpia. La investigació dirigida per la Dra. Laura Soucek va mostrar prèviament que ibrutinib té propietats inhibidores de mastòcits en models de ratolí amb adenocarcinoma ductal pancreàtic, el càncer de pàncrees més comú i agressiu, que presenta una infiltració significativa d’aquest tipus cel·lular, ràpid creixement i disseminació metastàtica.

En 2015, el Dr. Daniel Massó-Vallés va publicar les seves troballes a Cancer Research*, revelant el potent efecte antifibròtic d’ibrutinib que, quan es combina amb la quimioteràpia, perllonga la supervivència en ratolins. Aquest descobriment, fruit del treball conjunt de la Dra. Laura Soucek, Toni Jauset González, estudiant de doctorat en el seu laboratori i al propi Dr. Massó-Vallés, va conduir al registre d’una patent emesa per Pharmacyclics.

Aquests prometedors resultats preclínics, juntament amb la seguretat i eficàcia provades d’aquest agent a la clínica, van contribuir a la posada en marxa d’un assaig clínic de fase II / III per validar l’administració d’ibrutinib combinat amb quimioteràpia per al tractament del càncer de pàncrees . Després d’una verificació reeixida, aquest nou enfocament hauria de portar beneficis significatius als pacients que pateixen aquesta malaltia de difícil tractament.

“Després de la validació en estudis clínics, ibrutinib seria immediatament aprovat per l’EMA i la FDA en aquest context, la qual cosa representaria una via terapèutica molt necessària i més eficaç per als 338.000 nous casos de càncer de pàncrees diagnosticats cada any. A més, les dades emergents suggereixen que aquesta teràpia també podria tenir èxit en el tractament d’altres tipus de tumors sòlids, com ara el melanoma, el càncer de mama i el de pulmó, i això acceleraria significativament la seva comercialització”, observa el Dr. Daniel Massó-Vallés.

Omomyc i el benefici directe per als pacients

El segon enfocament de la tesi es va centrar en Omomyc, un nou pèptid dissenyat per la Dra. Laura Soucek. Omomyc és un inhibidor de Myc viable i directe, l’aplicació del qual podria estendre’s fàcilment a múltiples tipus de càncer, independentment del seu perfil mutacional o del teixit d’origen. Amb l’objectiu de portar aquest pèptid a la clínica, la Dra. Soucek va fundar la spin-off del VHIO, Peptomyc S.L., juntament amb la Dra. Marie-Eve Beaulieu, antiga becària postdoctoral al seu laboratori.

Després de 20 anys d’investigació dirigida per la Dra. Soucek, els esforços del seu equip se centren ara en desenvolupar Omomyc com el primer inhibidor de Myc clínicament viable. Tal avanç serviria per desenvolupar noves teràpies anticancerígenes, essencials per al tractament del càncer de pulmó no microcític, el càncer de mama triple negatiu i el glioblastoma, tots ells amb pronòstic desfavorable i amb una necessitat urgent de noves oportunitats terapèutiques. El Dr. Daniel Massó-Vallés, durant la defensa de la tesi, va presentar una nova variant del pèptid Omomyc, amb resultats prometedors per abordar de manera més efectiva el tractament del càncer de mama triple negatiu.

S’estima que entre el 15 i el 20% dels casos de càncer de mama pertanyen al subtipus triple negatiu, que és un dels més agressius. És important destacar que, tot i els avenços significatius en teràpies contra el càncer, la malaltia metastàtica segueix sent la causa subjacent de mort en la majoria dels pacients amb càncer de mama que sucumbeixen a la malaltia (fins al 80% dels casos en alguns subtipus).

Els presents durant la defensa de la tesi d’en Daniel van ser testimonis per primera vegada de les propietats d’Omomyc contra la malaltia metastàtica, de les quals es podrien beneficiar pacients afectats per alguns dels càncers més agressius, inclòs el de mama triple negatiu. En vista del seu potencial antimetastàtic comprovat preclínicament, el grup de la Dra. Laura Soucek està registrant actualment una patent per a protegir aquesta nova entitat molecular i promoure el seu desenvolupament comercial.

###

Referència:

* Massó-Vallés D, Jauset T, Serrano E, Sodir NM, Pedersen K, Affara NI, Whitfield JR, Beaulieu ME, Evan GI, Elias L, Arribas J, Soucek L. Ibrutinib exerceix potents activitats antifibròtiques i antitumorals en models de ratolí d’adenocarcinoma pancreàtic. Cancer Res.75 (8): 1675-81.