El Comitè Científic està format per dotze membres com a màxim, designats pel Patronat entre els científics més destacats en les activitats pròpies del VHIO. El càrrec com a president tindrà una durada de quatre anys, renovables per períodes de temps idèntics.

Les funcions del Comitè Científic són l’avaluació científica de l’activitat de la Fundació i l’assessorament als seus òrgans. El director del VHIO, Josep Tabernero, actua com a secretari del Comitè Científic i participa a les reunions amb veu però sense vot.