• Una resposta patològica completa després d’un tractament anti-HER2 subministrat abans de la cirurgia millora la supervivència a llarg termini en pacients de càncer de mama HER2+
  • Aquests resultats es presentaran en el marc de la 12a Conferència Europea de Càncer de Mama (EBCC)

Barcelona, 02 d’octubre de 2020.– La reaparició d’un tumor sempre és una mala notícia en el tractament del càncer. Per això molts esforços se centren a aconseguir que el risc de recaiguda sigui el mínim possible. Ara l’anàlisi final dels resultats de l’assaig clínic NeoALTTO BIG-06, que avalua l’eficàcia d’administrar lapatinib i trastuzumab abans de la cirurgia en pacients de càncer de mama HER2+ en estat inicial, ha demostrat que les pacients que aconseguien una resposta patològica completa –és a dir, que no tenien signes de malaltia residual després del tractament– van sobreviure més temps sense que el càncer tornés que aquelles que no van aconseguir aquesta resposta.

El Dr. Paolo Nuciforo, investigador principal del Grup d’Oncologia Molecular, serà l’encarregat de presentar aquests resultats en nom de l’equip d’estudi de NeoALTTO en el marc de la 12a Conferència Europea de Càncer de Mama (EBCC són les sigles en anglès), que aquest any, a causa de la pandèmia de la Covid-19m se celebra de manera virtual després que se n’ajornés la celebració a Barcelona el març passat. Els resultats es van avançar prèviament en una roda premsa organitzada per la mateixa EBCC, que va coordinar el Dr. Javier Cortés, investigador translacional del VHIO i president del Comitè Organitzador Nacional de l’EBCC.

«Aquests resultats validen la resposta patològica completa com un indicador primerenc del resultat a llarg termini per a la malaltia HER2 positiva. A més de predir la supervivència, la resposta patològica completa podria ajudar els metges a decidir quin és el millor tractament després de la cirurgia. D’una banda, les pacients que no aconsegueixen aquesta resposta poden tenir més risc de recurrència, i donar-los una teràpia prolongada podria reduir aquest risc. D’altra banda, les que sí que aconsegueixen la resposta patològica completa podrien evitar tractaments tòxics addicionals», explica el Dr. Nuciforo.

Un seguiment de gairebé 10 anys
El càncer de mama HER2 positiu és un càncer que dona positiu a una proteïna anomenada receptor 2 del factor de creixement epidèrmic humà (HER2), que promou el creixement de cèl·lules tumorals. Aproximadament un de cada cinc càncers de mama és HER2 positiu i és una forma agressiva de la malaltia. No obstant això, amb el desenvolupament de trastuzumab i altres fàrmacs que bloquegen la senyalització d’HER2, com el lapatinib, el pronòstic d’aquesta malaltia ha millorat.

L’assaig NeoALTTO BIG-06 va reclutar 455 dones amb càncer de mama HER2+ en estat inicial, a les quals es va administrar, com a tractament abans de la cirurgia, trastuzumab –un anticòs monoclonal que inhibeix la proliferació de cèl·lules tumorals que sobreexpressen HER2–, lapatinib –un inhibidor de la tirosina quinasa que interromp la via del receptor de creixement HER2– o la combinació d’ambdós fàrmacs. L’estudi aconseguia el seu objectiu primari demostrant que la combinació de trastuzumab i lapatinib augmentava la taxa de resposta patològica completa comparat amb l’administració d’aquests fàrmacs com a agents únics[i].

No obstant això, una pregunta crítica era si aquesta millora en la taxa de resposta patològica completa observada amb la combinació es traduïa en més supervivència.

Amb una mitjana de 9,7 anys de seguiment es va poder observar que no hi havia diferències significatives ni en la supervivència sense signes de recurrència ni en la supervivència general segons el grup de tractament. On es va poder observar diferències estadísticament significatives va ser en comparar les pacients que havien arribat a una resposta patològica completa amb les que no l’havien aconseguit. El 77% de les pacients amb resposta patològica completa van sobreviure nou anys sense complicacions davant del 61% de les que no ho van aconseguir, mentre que el 88% de les pacients amb resposta patològica completa continuaven vives al cap de nou anys en comparació amb el 72% de les que no l’havien aconseguit.

«Analitzant aquestes pacients que van aconseguir la resposta patològica completa vam poder veure que en les pacients amb tumors receptors hormonals negatius i en aquelles que van rebre els dos fàrmacs de manera conjunta els resultats milloraven. Així, el 51,3% de les pacients que van rebre la combinació van assolir aquesta resposta enfront del 27,1% de les pacients que van rebre només un fàrmac en els altres dos braços de l’estudi combinats», apunta el Dr. Paolo Nuciforo.

Avenç per a la medicina personalitzada
Per reduir el risc i evitar les recaigudes en les pacients de càncer de mama HER2+, actualment a totes se’ls administra una teràpia tòxica conjuntament o després del tractament neoadjuvant amb anti-HER2. No obstant això, no totes les dones tenen el mateix risc. El Dr. Paolo Nuciforo considera que és possible avançar en el camí de la medicina personalitzada en aquests casos i fer-ho sobre la base dels resultats obtinguts en aquest assaig. «El nostre estudi demostra la importància d’aconseguir una resposta patològica completa, independentment de quin tractament neoadjuvant s’utilitzi. Amb aquesta informació, podem predir quines pacients tenen més risc que el seu càncer recorri i podríem administrar teràpies més personalitzades més agressives només a aquestes dones, i no a les que hagin aconseguit una resposta patològica completa i que tenen un risc de recurrència baix».

[i] Baselga J, Bradbury I, Eidtmann H et al., Lapatinib with trastuzumab for HER2-positive early breast cancer (NeoALTTO): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial, The Lancet, Volume 379, Issue 9816, 18–24 February 2012, Pages 633-640, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61847-3